GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hier vindt u belangrijke publicaties met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel misbruik. Het kan daarbij gaan om jongeren in de positie van pleger en/of van slachtoffer. Informatie over het bevorderen van gezond seksueel gedrag, vindt u onder het menu Bekwaam handelen.

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg
Auteurs: Slotboom, A., Bekkum, A.H. van, Wijkman, M.D.S., Jong, R. de, Hendriks, J.
Dit literatuuronderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC, beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiële instellingen kunnen inspelen om hernieuwd slachtofferschap en daderschap te voorkomen. Op basis van zowel literatuuronderzoek als een expertmeeting met professionals uit het veld van de jeugdzorg is ingegaan op de vraag of jongens en meisjes die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik gezamenlijk of juist apart behandeld moeten worden.

TKM Tijdschrift kindermishandeling
Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Samson blikt TKM terug op verbeterplannen van jeugdzorg uit het verleden, en biedt het een samenvatting van de conclusies en bevindingen. Lees hier het artikel.

Meld seksueel misbruik aan de commissie-Samson
Folder van het Meldpunt commissie-Samson.

Zie voor het eindrapport van de commissie-Samson en het rapport Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg de pagina Achtergrond.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen
Auteur: Stans de Haas
Een onderzoek van Rutgers (2011) naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen. In dit artikel worden de prevalentie van zowel fysieke als niet-fysieke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de prevalentie van verschillende pressiemethoden onder jongeren en volwassen in Nederland beschreven. Daarnaast is onderzocht wat de kenmerken van de plegers zijn.