GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Vlaggensysteem

Het huidige ‘Vlaggensysteem’ is een methode om seksueel gedrag van kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar bespreekbaar te maken, correct in te kunnen schatten of het om gezond of grensoverschrijdend seksueel gedrag gaat en hierop adequaat te kunnen reageren.
Wanneer gaat seksueel gedrag over de grens? Wanneer hoort het nog bij de leeftijd of ontwikkeling en is het acceptabel experimenteergedrag en wanneer niet meer?
Het uiteindelijke doel van het Vlaggensysteem is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen en jongeren.
Het Vlaggensysteem werkt aan het vergroten van de competenties van iedereen die met kinderen/jongeren werkt, zodat zij beter kunnen omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. In het RAAK-Pro project “Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg: duurzaam verbeteren van professioneel handelen” wordt het Vlaggensysteem op basis van wetenschappelijk onderzoek doorontwikkeld, zodat de methode toepasbaar wordt voor de specifieke context van de residentiële jeugdzorg. We hanteren voor het RAAK-Pro project de werktitel “Gezond seksueel gedrag RJ” en voor de door te ontwikkelen methode “Vlaggensysteem RJ”.

Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie.

Inschatten van seksueel gedrag

Voor het inschatten van seksueel gedrag van kinderen en jongeren wordt gebruikgemaakt van zes criteria en een normatieve lijst. In de normatieve lijst worden voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie beschreven. Of een activiteit of gedraging aanvaardbaar is, wordt bepaald aan de hand van zes criteria:

  • wederzijdse toestemming
  • vrijwilligheid
  • gelijkwaardigheid
  • leeftijds- en ontwikkelingsadequaat
  • contextadequaat/passend bij de situatie
  • zelfrespect

De mate waarin de activiteit of gedraging aanvaardbaar of grensoverschrijdend is, wordt weergegeven met vier vlaggen:

Groene vlag – aanvaardbaar seksueel gedrag
Gele vlag – licht grensoverschrijdend seksueel gedrag
Rode vlag – ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag
Zwarte vlag – zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vlaggen

Bespreekbaar maken van seksueel gedrag

In het Vlaggensysteem staan zes werkvormen beschreven voor het bespreekbaar maken van seksuele activiteiten en gedragingen met kinderen en jongeren. Hierbij wordt meestal een set tekeningen gebruikt waarop voorbeelden/situaties van seksueel gedrag staan waarbij kinderen/jongeren betrokken zijn. Met behulp van de tekeningen kunnen seksuele activiteiten en gedragingen en de criteria die daarop van toepassing zijn, bespreekbaar worden gemaakt. Binnen teams kunnen de zes criteria en de normatieve lijst gebruikt worden om te discussiëren over seksuele activiteiten en gedragingen en de manier waarop daarmee kan worden omgegaan. Meer over het Vlaggensysteem.

Publicaties

Vlaggensysteem, box met boek en kaartenset, te bestellen bij Sensoa.

Seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar stellen
Auteur: Erica Frans
In dit toegankelijke achtergrondartikel wordt door Erika Frans het Vlaggensysteem geïntroduceerd. Frans is een van de grondleggers van het Vlaggensysteem.

 

Vlaggensysteem