GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Docentennetwerk

Landelijke studiedag: Is het onderwijs toe aan seks? 
Tijdens deze bijeenkomst van 28 januari jl. in Utrecht stond de curriculumontwikkeling rondom de themacompetentie seksualiteit in het hoger onderwijs centraal. Veel opleidingen zijn nog beschroomd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Om niet allemaal zelf het wiel uit te hoeven vinden biedt het docentennetwerk een mooi platform voor uitwisseling. Zo’n 60 docenten, onderwijskundigen en leden van onderwijscommissies uit alle hoeken van het land werden deze middag geïnformeerd over o.a. de monitor GiA en het project signaleren moet je leren; ervaringen van studenten met het onderwijs in seksualiteit; blauwdruk leerlijn seksualiteit voor HSS en Train de Trainer Vlaggensysteem voor docenten, zie presentatie. Ook de registratieplicht jeugdzorgwerker kwam aan bod. In de drie workshops werden ervaringen en knelpunten bij het ontwikkelen van het curriculum gedeeld en werd actief gewerkt aan plannen om de themacompetentie op de onderwijskaart te zetten. Zie voorbeeld van hogeschool Rotterdam.

Een van de doelstellingen van het RAAK-Pro project ‘Gezond Seksueel gedrag in de Residentiële Jeugdzorg’ is professionals uit het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) te verbinden zodat kennis en ervaring gedeeld worden. Docenten, docentonderzoekers, lectoren en anderen die betrokken zijn bij het onderwijs, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan het docentennetwerk. Het doel van het netwerk is kennis met betrekking tot ‘(on)gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg’ te delen en te borgen in de curricula van de opleidingen Social Work. De bedoeling is docenten uit heel Nederland bij het RAAK-Pro project te betrekken.

Via het netwerk willen wij ook te weten komen wat docenten en studenten al weten over de huidige methode Vlaggensysteem en wat hun specifieke behoeften en leerwensen zijn. Op basis hiervan kunnen we gezamenlijk bekijken welke mogelijkheden er zijn om de methode te verbinden met het curriculum van vooral SPH en MWD, en komen tot een uitwisseling over onderwijsontwikkeling, werkvormen en materialen. Er zijn mogelijkheden voor gastlessen, trainingen (met medewerking van Movisie), afstudeeronderzoeken, verdiepingscolleges in minoren en het ter beschikking stellen van literatuur. Het netwerk wordt daarnaast blijvend op de hoogte gehouden van interessante symposia, lunchlezingen, cursussen en andere bijdragen.

Binnen het HSAO gaat er het nodige veranderen de komende jaren. Het adviesrapport “Meer van waarde” zal daarbij leidend zijn. Daarin wordt uitgegaan van drie uitstroomprofielen, waarvan er een  “Sociaal werk in het brede jeugddomein” is. Voor ons zaak, om in te spelen op deze ontwikkelingen en te zorgen dat het onderwerp seksualiteit en het Vlaggensysteem RJ in toekomstige onderwijscurricula stevig opgenomen en geborgd wordt. Wij gaan daarin samen op trekken met een ander landelijk project voor het beroepsonderwijs van Movisie, Rutgers, NJI en Augeo,  gericht op het bredere thema van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA).  Samen gaan we onder andere werken aan een monitor voor het onderwijs rondom het thema seksualiteit, als aanvulling op de monitor ‘leren signaleren’, die ingaat op de aandacht voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Via de verschillende docentennetwerken en nieuwsbrieven zullen opleidingen op de hoogte worden gehouden.

Doe mee!
Vul onderstaande gegevens in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

  Naam docent:

  Onderwijsinstelling:

  Lectoraat:

  Mailadres:

  Telefoonnummer:

  Typ de code over:
  captcha