GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Opleiden

De commissie-Samson en de commissie Rouvoet concludeerden dat seksuele ontwikkeling, de normen voor seksueel gedrag en het daarmee samenhangende thema seksueel misbruik nauwelijks aandacht krijgen in opleidingen. Gelijktijdig met het onderzoeksproces ging daarom een uitgebreid meerjarig implementatieplan voor de onderwijspraktijk van start. De resultaten daarvan leest u in de eindnotitie Onderwijs Vlaggensysteem RJ.

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie over het opleiden van aankomende hbo sociale professionals. Informatie over wat belangrijke kwalificaties zijn inzake het (brede) thema seksualiteit, en hoe deze kwalificaties (trapsgewijs) gestalte kunnen krijgen in het curriculum.

Monitor Themacompetentie seksualiteit 2016
In 2015 voerde het NJi samen met Movisie de monitor ‘Leren Signaleren’ uit. In 2016 wordt vanuit het Raak-pro project ‘Gezond seksueel gedrag in de RJ’ en het project ‘Signaleren kan je leren’ de monitor ‘Themacompetentie seksualiteit 2016’ uitgevoerd. De monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier er binnen opleidingen aandacht besteed wordt aan de themacompetentie seksualiteit. Als u de monitor invult krijgt u:

  • inzicht in de mate waarin en de wijze waarop er binnen de opleiding aandacht is voor de themacompetentie seksualiteit;
  • suggesties voor verbetering, met links naar beschikbaar lesmateriaal en informatiebronnen;
  • een anonieme vergelijking met andere opleidingen (hoe zijn zij met het thema bezig en hoe verhoudt u zich tot deze opleidingen?
    Deelnemen aan de monitor? Klik hier voor meer informatie en de link naar de monitor.

Themacompetenties van Jeugdzorg Nederland.
Samen met de Vereniging Hogescholen heeft Jeugdzorg Nederland voor de jeugdzorgwerker een specifieke themacompetentie ‘omgaan met seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en seksueel misbruik’ ontwikkeld. Deze themacompetentie krijgt zijn plaats in het competentieprofiel jeugdzorgwerker en in het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker dat het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) hanteert. In dit document staat de uitwerking van deze themacompetentie voor de startbekwame professional.

Competenties inzake thema seksualiteit voor sociale professionals
Rondetafelbijeenkomst Avans Hogeschool Breda, 15 november 2012. Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op de vragen: over welke competenties betreffende seksualiteit moeten sociale professionals beschikken, en hoe kan binnen de beroepsopleiding aandacht besteed worden aan seksualiteit en seksueel misbruik?