GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Project Gezond seksueel gedrag RJ

De behoefte van professionals om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren in de residentiële jeugdzorg (RJ) beter te kunnen signaleren, te duiden en er adequaat op te kunnen reageren, is aanleiding geweest voor dit RAAK-PRO project. De uitkomsten van de commissie-Samson en commissie-Rouvoet (2012) onderstrepen de noodzaak ervan. Omdat het een ingewikkeld vraagstuk betreft, is gekozen voor een integrale aanpak waarbij vanuit verschillende disciplines kennis en ervaring wordt ingebracht. De projectpartners zijn: Rutgers, Movisie, TNO, ACCARE en Avans Hogeschool. Samenvatting projectplan.

Doel van het project

Doel van het project is het professionele handelen van professionals in de residentiële jeugdzorg duurzaam versterken om zodoende gezond seksueel gedrag van 12 tot 18 jarigen in de RJ te bevorderen.

Resultaat

Het project levert een theoretisch en empirisch onderbouwde versie van het Vlaggensysteem op (het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie.). Deze versie is geëvalueerd op doelrealisatie en proces. Het Vlaggensysteem RJ bestaat uit een normatief kader, een (tweedelig) handboek (organisatie- en locatieniveau), en handzame instrumenten en materialen (o.a. aangepast beeldmateriaal met aandacht voor de diversiteit en de specifieke context van de RJ). Tevens wordt een model toegevoegd om te komen tot geschoolde workshopbegeleiders in de veldinstellingen zelf.
De resultaten van het onderzoek vinden hun weerslag in rapportages, artikelen in tijdschriften en websites. Voor de beroeps- en onderwijspraktijk worden symposia, congressen, workshops en praktijkstages georganiseerd. Voor het onderwijs levert het project gastlessen en documentatiemateriaal op, afstudeeronderzoeken, kennisontwikkeling en workshops bij veldinstellingen, en opname van de kennis in minoren, keuzevakken en het basiscurriculum.

Doel van deze website

Doel van deze website is:

  • Informatie die ontwikkeld is bij kenniscentra en onderwijsinstellingen verspreiden (dissemineren) en verzilveren in het werkveld (valoriseren).
  • Bijdragen aan het duurzaam verbeteren van het professioneel handelen.
  • Mensen verbinden en kennis delen.
  • Brede bekendheid geven aan het project.