GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Consortium

Avans Hogeschool: Maike Kooijmans (programmaleider), Carina Klerx (projectsecretariaat) Marie-José Geenen, Mechtild Höing en Anne Boer
Avans Hogeschool kent twee academies voor Social Studies (Den Bosch en Breda) die beide betrokken worden in dit project. Deze academies bieden de volgende opleidingen aan: maatschappelijk werk & dienstverlening (MWD), sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en culturele & maatschappelijke vorming (CMV). Avans is naast het programmaleiderschap verantwoordelijk voor de implementatie in het hoger beroepsonderwijs en de dissemenatie van kennis naar de beroepspraktijk.
De RAAK-Pro aanvraag is ontwikkeld door voormalig lector Sietske Dijkstra. Zij is van 2007 tot medio 2014 werkzaam geweest als lector bij Avans Hogeschool. Ze combineerde haar werk als lector met haar eigen bureau voor expertise op het gebied van geweld in relaties. Sietske Dijkstra publiceert sinds eind jaren tachtig over seksueel misbruik, professioneel handelen, langere termijn gevolgen van mishandeling, kinderen als getuige van geweld en methodiekontwikkeling. Van augustus 2010 tot najaar 2012 maakte zij deel uit van de commissie-Samson. Deze commissie onderzocht seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en pleeggezinnen.
Maike Kooijmans is hogeschooldocent bij de Academie Sociale Studies in Den Bosch en als onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans. Zij promoveert in het voorjaar van 2015 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar ‘Talentgericht werken met risicojongeren en de waarde ervan voor criminaliteitspreventie (resistance to crime)’. Maike is per 1 september 2014 opvolger van Sietske Dijkstra als programmmaleider van het RAAK Pro Project.
Carina Klerx werkt als managementassistent bij het Expertisecentrum Veiligheid en is als projectassistent verbonden aan het RAAK project.
Anne Boer is socioloog en sociaal geograaf en werkt als docent bij de Academie Sociale Studies in Den Bosch en als onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans. Anne richt zich op de borging van de projectresultaten in de sociaal agogische opleidingen van Avans en het dissemineren van kennis in het brede onderwijs- en beroepenveld RJ.
Marie José Geenen is pedagoog en andragoloog en werkt als hogeschooldocent bij de Academie Sociale Studies in Breda en als onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans. Zij promoveert in december 2015 op onderzoek naar de relatie tussen groepsleiders en jongens in een justitiële jeugdinrichting. Marie-José richt zich als docentonderzoeker  op de implementatie en borging van projectresultaten in het Hoger Sociaal Agogisch Beroepsonderwijs (HSAO).
Mechtild Hoing is socioloog en  werkt als hogeschooldocent bij de Academie Sociale Studies in Breda en als onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans. Zij promoveert in het voorjaar van 2015 op onderzoek naar de veilige resocialisatie van zedendelinquenten. Mechtild richt zich in het project op het praktijkgericht onderzoek, dat ‘in partnerschap’ door Avans, Movisie, Rutgers en TNO wordt vormgegeven en uitgevoerd.

MOVISIE: Kristin Janssens en Lou Repetur
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Movisie is de verbinding van wetenschappelijke/theoretische kennis en zicht op trends en ontwikkelingen, met inzichten uit de praktijk. Op deze manier worden toepasbare, (theoretisch) onderbouwde kennis en methoden beschikbaar gesteld aan de praktijk. Movisie is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem voor de residentiële jeugdzorg en voor de implementatie in de beroepspraktijk.
Kristin Janssens is senior projectleider, onderzoeker en ontwikkelaar bij MOVISIE, afdeling Huiselijk en Seksueel Geweld & Veiligheid. Zij is expert op het gebied van vroegtijdige preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Je Lijf, je Lief!’ (lesprogramma over grenzen in relaties en seks voor het praktijkonderwijs) en ‘Be A Man!’ (peer education seksuele weerbaarheid, specifiek gericht op laagopgeleide jongens van 12-16 jaar, met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond). Janssens heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het Vlaggensysteem en het Vlaggenspel Oké?!
Lou Repetur is senior projectleider/adviseur Huiselijk en Seksueel Geweld & Veiligheid, en is expert op het gebied van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze heeft bijv. de campagne wecan.nl en wecanyoung.nl geleid en inhoudelijke helpen vormgeven. Repetur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Vlaggensysteem en het Vlaggenspel Oké?!.

Rutgers WPF: Willy van Berlo en Annelies Kuyper
Rutgers WPF is het landelijk kenniscentrum seksualiteit. Het centrum werkt daarnaast in Afrika, Azië en Zuid-Amerika aan het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. In het project Gezond seksueel gedrag RJ is Rutgers WPF verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling.
Willy van Berlo is psycholoog en coördinator Nationale Programma’s bij Rutgers WPF. Van Berlo geeft richting aan het nationale programma en is projectleider van onderzoeks- en interventieprojecten, met name wat betreft het thema seksueel geweld. Zij heeft veel kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar verschillende thema’s binnen de seksuologie, met als speerpunt seksueel geweld, en heeft daarover in nationale en internationale tijdschriften gepubliceerd.
Annelies Kuyper is sociaal psycholoog en werkt als senior consultant/trainer bij Rutgers WPF. Zij ontwikkelde verschillende – sekse specifieke – interventies op het gebied van seksuele weerbaarheid en preventie seksueel geweld zoals Girls Talk (counselingsprogramma voor meiden), Girls Choice en Boys R U (twee bordspellen over seksualiteit, intimiteit en relaties voor meiden en voor jongens van 10 -15 jaar), Onderzoek je grens (digitale zelftest voor slachtoffers van seksueel geweld), Digihulp (een internetbehandeling voor jeugdige slachtoffers van seksueel geweld; i.s.m. Interapy) en Totally Sexy (gericht op de seksuele empowerment en het realiseren van de seksuele rechten voor jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte).

TNO: Remy Vink en Gaby de Lijster
TNO is een onafhankelijk landelijk onderzoeksinstituut dat praktijk, beleid en kennis verbindt. TNO is in het project verantwoordelijk voor het onderzoek (de effectmeting).
Remy Vink is socioloog en werkt als onderzoeker en projectleider bij TNO Child Health. Haar expertise betreft (toegepast) onderzoek op het gebied van huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling en -verwaarlozing en seksueel misbruik. Zij is ingevoerd in het domein van de jeugdzorg, het landelijk netwerk en het beroepenveld met betrekking tot de jeugd.
Gaby Lijster is

ACCARE: Laura van der Weg en Peter Dijkshoorn
ACCARE is een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie met 20 ambulante vestigingen in Noordoost Nederland en klinieken in Smilde (Drenthe) en Groningen. Accare biedt behandel- en begeleidingsvormen voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers. De doelgroep van ACCARE bestaat uit kinderen/jongeren van 0-18 jaar (soms doorlopend tot een leeftijd van 23 jaar) met alle mogelijke psychiatrische aandoeningen en uiteenlopende intelligentieniveaus. ACCARE wordt als veldinstelling gevolgd in de evaluatie en effectstudie. Consortiumpartner ACCARE speelt een speciale rol en vervult een voorbeeld- en een brugfunctie naar de beroepspraktijk.
Peter Dijkshoorn is kinder- en jeugdpsychiater en lid van de Raad van Bestuur van Accare. Eerder was hij directeur van één van de divisies van Accare (Drenthe/Overijssel).
Laura van der Weg is orthopedagoog in opleiding tot GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Sinds 1999 is zij werkzaam binnen Accare, kinder-en jeugdpsychiatrie. Ze is in functie als hoofdbehandelaar, behandelteamcoördinator en CGT-er binnen een (dag-) klinische afdeling voor adolescenten.